Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Drniša za 2023. godinu

Člankom 18. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) predviđena je obveza donošenja strategije upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, kao i obveza donošenja godišnjih planova upravljanja i raspolaganja državom imovinom.

Člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) propisano je da ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određena propisom o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave na odgovarajući način se primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno zakonom, niti proizlazi iz naravi tih osoba.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DRNIŠA ZA 2023. GODINU PDF 226 KB
2. OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE DOCX 14 KB

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Drniša za razdoblje 2023. - 2026. godine

Grad Drniš u okviru zakonskih odredbi i drugih propisa uređuje pravila i procedure upravljanja i raspolaganja imovinom u svom vlasništvu. Obveza Grada je urediti upravljanje i raspolaganje imovinom donošenjem Strategije upravljanja imovinom za razdoblje od 3 godine, a kojom se definiraju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom pritom uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Grada.

Grad Drniš dužan je svojom imovinom upravljati učinkovito i razumno, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti.

Načelo odgovornosti osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti, nadzorom nad upravljanjem imovinom, izvješćivanjem o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i raspolaganja imovinom i poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija koji ne postupaju sukladno propisima.

Načelo javnosti upravljanja imovinom osigurava se propisivanjem pravila i kriterija upravljanja imovinom u aktima Grada Drniša, a koji se donose na temelju pozitivnih zakonskih propisa, određivanjem ciljeva upravljanja imovinom u Strategiji upravljanja imovinom i Godišnjem planu upravljanja imovinom te redovitim upoznavanjem javnosti s aktivnostima tijela koja raspolažu gradskom imovinom.

Načelo ekonomičnosti osigurava efikasno ostvarivanje gospodarskih, infrastrukturnih, socijalnih i drugih javnih ciljeva Grada Drniša.

Načelo predvidljivosti osigurava provođenje načelno jednakog postupanja u istim ili sličnim slučajevima.

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Drniša za razdoblje 2023. – 2026. sadržava sljedeće elemente:

  • Opći dio
  • Opis početnog stanja
  • SWOT ANALIZA
  • Strateški ciljevi i mjere
  • Smjernice za upravljanje imovinom ustanova i trgovačkih društava
  • Preporuke praćenja, ažuriranja i revidiranja strategije

Strategijom upravljanja imovinom za razdoblje 2023. – 2026. Grad Drniš će odrediti stratešku ulogu imovine, a posebice nekretnina u svom vlasništvu, u ostvarivanju ciljeva svog poslovanja te će na temelju iste donositi godišnje planove upravljanja i raspolaganja imovinom, koji će detaljno razrađivati utvrđene ciljeve i mjere za ispunjenje tih ciljeva.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 19. travnja 2023. do 19. svibnja 2023., a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Strategije na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., s naznakom ''Javno savjetovanje – Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Drniša za razdoblje 2023. - 2026.''. Nakon proteka navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i dostavljati prijedloge i komentare na ovu temu.

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Strategije proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Drniša na razmatranje i usvajanje.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DRNIŠA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2026. GODINE PDF 699 KB
2. OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE DOCX 14 KB