Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine

Grad Drniš je sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15), dana 17. studenoga 2015. godine podnio Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije Zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene odnosno procjene utjecaja Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine na okoliš.

Temeljem odgovora, odnosno mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove ŠKŽ, zaprimljenog 28. siječnja 2016. godine (Klasa:351-01/15-01/74, Urbroj:2182/1-15-16-2), Grad Drniš je obvezan provesti postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U mišljenju stoji slijedeće: „…za Strategiju razvoja Grada Drniša do 2020. godine potrebno je provesti postupak strateške procjene obzirom da planira zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš…. „, nadalje „Istodobno Vas upućujemo na obvezu provedbe postupka ocjene prihvatljivosti navedene strategije za ekološku mrežu temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/13). Za strategije, planove i programe za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene Ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti strategije, plana odnosno programa za ekološku mrežu provodi se prije donošenja Odluke o započinjanju postupaka strateške procjene.“

Sukladno navedenom, Grad Drniš je 29. siječnja 2016. godine uputio prema Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode Zahtjev za donošenjem mišljenja, odnosno prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine. 

Dana 26. veljače 2016. godine Grad Drniš zaprimio je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode (Klasa:UP/I 612-07/16-71/32, Urbroj: 517-07-2-1-16-4), prema kojem „…na strateškom nivou za planirane prioritete i mjere koji će pridonijeti ostvarenju postavljenih strateških ciljeva, moguće je isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.“, nadalje: „Člankom 46. Zakona o zaštiti prirode propisano je da za strategije, planove i programe za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene ili ocjene o potrebi strateške procjene, Ocjenu prihvatljivosti provodi Ministarstvo u skladu s člankom 26. Zakona.“

Slijedom navedenog, Gradonačelnik Grada Drniša je 16. ožujka 2016. godine donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine. U tom postupku Grad Drniš dužan je pribaviti mišljenja tijela ili osoba određenih posebnim propisima o potrebi provedbe strateške procjene za predmetnu Strategiju razvoja Grada Drniša do 2020. godine. Ukoliko mišljenja ne budu dostavljena u zakonskom roku, smatrat će se da Strategija nema posebnih utjecaja na okoliš.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine 297 KB Preuzmi