Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Odobren projekt IN-LoRe

Odobren je projekt IN-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities), čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva RH, a jedan od partnera na projektu je i Grad Drniš. Projekt je prijavljen na program CEF – Connecting Europe Facility) – Instrument za povezivanje Europe, a cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“. 

Projekt će se financirati iz programa CEF Telecom u iznosu od 75% od njegove ukupne vrijednosti, a vrijednost odobrenog projekta kojeg će provoditi Grad Drniš iznosi 11.489,72 EUR-a.

Na ovaj način će Grad Drniš ostvariti sufinanciranje procesa uvođenja sustava za zaprimanje i obradu elektronički zaprimljenih računa, a što je i zakonska obveza javnih tijela, da od studenog 2018. goidne osiguraju zaprimanje eRačuna u postupcima javne nabave za javne naručitelje. Naime, još u travnju 2014. godine stupila je na snagu Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (2014/55/EU).

Direktiva predviđa obvezu spremnosti za sve javne naručitelje, poput tijela državne uprave, gradova, općina, županija, javnih poduzeća i slično za zaprimanje strukturiranih elektroničkih računa pogodnih za automatsku strojnu obradu od studenog 2018. godine.

Uvođenje elektroničkog računa donosi brojne koristi u radu javne uprave:

  • Veću učinkovitost i transparentnost javnog sektora
  • Digitalizaciju poslovnih procesa
  • Smanjenje administrativnih troškova
  • Povećanje produktivnosti u poslovnim procesima
  • A nije zanemariva ni ona ekološka komponenta.

Provedba projekta će trajati od 3. rujna 2018. godine do 3. rujna 2019. godine. 

Grad Drniš će kroz ovaj projekt provesti prilagodbu i integraciju rješenja za korištenje e-računa s einvoice Exchange Hub-om, prijavit će se na eRačun središnji portal, te je kroz projekt omogućeno pokriće troškova plaća voditelja projekta i treninga službenika koji će raditi na nadogradnji i integraciji sustava.