Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Grad Drniš uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) (u daljnjem tekstu: Zakon).

"Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti."

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenik za informiranje

Grad Drniš informira javnost pravodobnim objavljivanjem informacijama o svom radu na internetskim stranicama, Službenim glasnikom grada Drniša i Središnjem katalogu službenih dokumenata RH. Na web stranici www.drnis.hr  su javno dostupne informacije u elektroničkom obliku sukladno Zakonu i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje.

Ograničenja prava na pristup informacijama - članak 15. Zakona 

(1) Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

(2) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji: 

 1. ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
 2. ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
 3. ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
 4. ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
 5. ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava;
 6. ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa;
 7. u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

 (3) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne;
 2. onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti.

(4) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je:

informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade;

informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova.

(5) Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

(6) Informacije kojima se ograničava pravo na pristup zbog razloga navedenih u stavku 2. točki 5. ovoga članka postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

(7) Informacije iz stavka 2. i 3. ovoga članka postaju dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.

(8) Pristup informaciji iz stavka 4. točke 1. ovoga članka može se ograničiti i nakon što je informacija dovršena, osobito ako bi ta objava ozbiljno narušila proces odlučivanja i izražavanja mišljenja ili dovela do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, osim ako postoji prevladavajući javni interes za objavu informacije.«.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji 

podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje putem:

 • elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na obrascu Zahtjev za pristup informacijama
 • poštom ili osobno na adresu: Grad Drniš, Trg kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama

Službenik za informiranje

Ante Galić, dipl. oec.

tel: +385 (022) 888 830

fax: +385 (022) 888 831

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naknada za pristup informacijama

Grad Drniš ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koji se naplaćuju prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« 12/14).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Korisnik prava na informaciju dužan je unaprijed u cijelosti uplatiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troška dostave u roku od 8 dana, na žiro račun Grada Drniša IBAN: HR9023300031809500006, poziv na broj: HR68 7706-OIB uplatitelja.

Ako korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi utvrđeni mu iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva. Grad Drniš izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup  informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije  (»Narodne novine«, broj 12/14),
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o Izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 287 KB Preuzmi
2. PDF ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENE OSOBE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 436 KB Preuzmi
3. DOCX Zahtjev za pristup informacijama 52,5 KB Preuzmi
4. DOCX Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 53,5 KB Preuzmi
5. DOCX Žalba protiv rješenja pristup informacijama 43 KB Preuzmi
6. DOCX Žalba šutnja uprave pristup informacijama 35 KB Preuzmi
7. DOCX Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 51,5 KB Preuzmi
8. DOCX Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija 43 KB Preuzmi
9. DOCX Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija 37,5 KB Preuzmi
10. PDF GODIŠNJE IZVJEŠĆE o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu 213 KB Preuzmi