Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Gradu Drnišu odobren projekt sufinanciranja troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je Gradu Drnišu projektni prijedlog sufinanciranja troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini, a temeljem prijave Grada Drniša na javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Odobrena je financijska potpora u iznosu od 19.440,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključivat će troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području Grada Drniša najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

U prihvatljive troškove stanovanja ne ulaze troškovi korištenja garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, porezi, i slično.

Korisnici financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području Grada Drniša najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Mladima u smislu ovog Poziva smatraju se:

 • državljani Republike Hrvatske
 • mlade osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 30 godina u trenutku podnošenja prijave
 • zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • koji nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • čija mjesečna primanja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug te djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina života u trenutku podnošenja prijave i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • oba bračna/izvanbračna druga su državljani Republike Hrvatske
 • oba bračna/izvanbračna druga su zaposleni na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • bračni/izvanbračni drugovi nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • mjesečna primanja oba bračna/izvanbračna druga, po osnovi plaće, ne prelaze visinu dvije prosječne neto plaće u RH
 • bračni/izvanbračni drugovi nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 • ni jednom od bračnih/izvanbračnih drugova nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja prijave i ispunjava sljedeće uvjete:

 • roditelj je državljanin Republike Hrvatske
 • roditelj je zaposlen na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • roditelj nije korisnik istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • mjesečna primanja roditelja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • roditelj nema u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 • roditelju nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Sufinancirat će se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja). Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Korisnici koji su sklopili dodatke i izmjene ugovora nakon 5. svibnja 2023. godine, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se izmjenama i dopunama ne povećava iznos ugovorene najamnine. Korisnici koji zbog isteka ugovora prije 31. prosinca 2023. godine sklope novi ugovor o najmu, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se novim ugovorom ne povećava iznos ugovorene najamnine. Korisnici s najmodavcem ne mogu biti srodnici po krvi u ravnoj liniji, kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana. Korisnici su obvezni prijaviti svaku promjenu u roku 15 dana od dana nastanka okolnosti koja utječe na korištenje priznatog prava.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom korisniku:

 • mladoj obitelji sa djecom 2.160,00 EUR (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.
 • mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 EUR (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

Grad Drniš će odobriti 10 potpora – 7 za mlade obitelji s djecom, 2 za mlade obitelji bez djece i jednu za mladu osobu koja će ispunjavati prethodno navedene uvjete, a koji će biti propisani u javnom pozivu koji će Grad Drniš objaviti nakon potpisa ugovora dodjeli bespovratne potpore sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade.

Više informacija o raspodijeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini možete pogledati OVDJE.