Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine

Objavljeno u Program ukupnog razvoja Grada Drniša 2015. - 2020.

Grad Drniš je sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15), dana 17. studenoga 2015. godine podnio Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije Zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene odnosno procjene utjecaja Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine na okoliš.

Temeljem odgovora, odnosno mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove ŠKŽ, zaprimljenog 28. siječnja 2016. godine (Klasa:351-01/15-01/74, Urbroj:2182/1-15-16-2), Grad Drniš je obvezan provesti postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U mišljenju stoji slijedeće: „…za Strategiju razvoja Grada Drniša do 2020. godine potrebno je provesti postupak strateške procjene obzirom da planira zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš…. „, nadalje „Istodobno Vas upućujemo na obvezu provedbe postupka ocjene prihvatljivosti navedene strategije za ekološku mrežu temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/13). Za strategije, planove i programe za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene Ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti strategije, plana odnosno programa za ekološku mrežu provodi se prije donošenja Odluke o započinjanju postupaka strateške procjene.“

NAJAVA: Drugi sastanak Partnerskog vijeća za izradu Programa ukupnog razvoja Grada Drniša za razdoblje od 2015. – 2020. godine

Objavljeno u Program ukupnog razvoja Grada Drniša 2015. - 2020.

2. radni sastanak vezan za izradu Programa ukupnog razvoja Grada Drniša za razdoblje 2015-2020. godine održat će se u četvrtak 29. listopada u dvorani Dječjeg vrtića Drniš te u petak 30. listopada u Maloj gradskoj vijećnici u Drnišu, a prema sljedećem rasporedu:

  • 29. listopada (četvrtak) 10.30. – 12.30. – Radna skupina za turizam i ruralni razvoj
  • 29. listopada (četvrtak) 13.00. – 15.00. – Radna skupina za društveni razvoj i civilno društvo
  • 30. listopada (petak)         9.00. – 11.00. – Radna skupina za infrastrukturu i okoliš>
  • 30. listopada  (petak)      12.00. – 14.00. – Radna skupina za gospodarstvo

Pozivaju se sve osobe imenovani u radne skupine, a također svi ostali zainteresirani, koji svojim znanjem, iskustvom i prijedlozima mogu doprinijeti izradi ovog strateškog dokumenta. 

NAJAVA: Prvi sastanak Partnerskog vijeća za izradu Programa ukupnog razvoja Grada Drniša za razdoblje od 2015. – 2020. godine

Objavljeno u Program ukupnog razvoja Grada Drniša 2015. - 2020.

Prvi sastanak Partnerskog vijeća za izradu Programa ukupnog razvoja Grada Drniša za razdoblje od 2015. – 2020. godine održati će se u ponedjeljak 12. listopada 2015. godine u 11 sati u Maloj gradskoj vijećnici u Drnišu.

Članovi Partnerskog vijeća bit će podijeljeni po radnim skupinama.

Radne skupine su definirane za područje:

  • Radna skupina za gospodarstvo
  • Radna skupina turizam i ruralni razvoj
  • Radna skupina za društveni razvoj i civilno društvo
  • Radna skupina za infrastrukturu i okoliš.
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. IZRADA PUR-a GRADA DRNIŠA ZA RAZDOBLJE OD 2015-2020. GODINE - RADNE SKUPINE 195 KB